Årsmöte

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 28 februari varje år. Motioner inkomna senare behandlas på nästkommande årsmöte.

Vad är en motion?

En motion är förslag på förändring från medlem i föreningen, en motion tas upp på årsstämman där närvarande kan rösta för eller emot förslagen.

Hur skriver jag en motion?
Motionen ska vara skriftlig och innehålla: vad man vill förändra, förslag på förändring, namn,  Använd gärna mallen här nedan.
Ange gärna kort i rubriken vad förslaget går ut på. Berätta om bakgrunden och vilka motiv du har till ditt förslag. Presentera förslaget och visa vad det går ut på. Använd enkla ord.
Yrka på vad du vill. Det går ut på att man formulerar sig i en att-sats. Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad förslagsställaren vill. Har du flera förslag, dela upp dem i flera att-satser. Om en motion innehåller flera att-satser kan mötet säga ja till vissa och nej till andra.
Har du flera förslag som inte berör varandra, lämna i så fall en motion för varje förslag. Motionen behöver inte skrivas på dator.
Vid kallelsen till stämman bifogas alltid motionen. Innan en motion tas upp på stämman ska styrelsen avge ett yttrande. (I det här fallet avses vad styrelsen tycker om din motion.) Styrelsens yttrande ska vara skriftligt och alltid bifogas motionen. Styrelsen ska antingen föreslå bifall (godkännande) eller avslag på din motion. Då föreslår styrelsen årsmötet att tycka på ett speciellt sätt om motionen.


Motionsmall Brf Armborstet
Mall motion armborstet 1.doc (19KB)
Motionsmall Brf Armborstet
Mall motion armborstet 1.doc (19KB)